Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Gmina Jastarnia

Informacje prawne

Przetwarzanie danych, transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza.

Aktualizacja Warunków korzystania z usługi YouTube - Gwarancja prawna na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

5 stycznia 2022 r. podmiot dostarczający usługę YouTube na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, czyli Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - aktualizuje warunki korzystania. Zaktualizowane warunki korzystania.

Transfer danych do państw trzecich zgodny z RODO.

27 czerwca 2021 weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Standardowe klauzule umowne stanowią odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO, które umożliwiają przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kopia komunikatu dostępna tutaj)

Zdalne podejmowanie uchwał

31.03.2020 - USTAWA o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 1) COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 15zzx.

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Całość Ustawy.

Zdalna praca w Systemie Rada

System Rada autorstwa Wytwórni Telewizyjno-Filmowej Alfa ze Szczecina umożliwia przeprowadzenie zdalnego głosowania cyfrowego z użyciem tabletów (bądź innych urządzeń multimedialnych), dzięki czemu wyniki są zbierane natychmiast i nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania albo podliczania.

Głosowanie może być przeprowadzane zdalnie - z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu. Można wspomagać się wideo-chatem, aby mieć większą kontrolę nad przeprowadzaniem sesji i głosowań.

Dzięki temu, że sprzęt do przeprowadzania transmisji obrad jest mobilny - transmisję można przeprowadzić również z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do Internetu. Możliwym i łatwym do zrealizowania scenariuszem jest przeprowadzenie transmisji z udziałem samego przewodniczącego i taka transmisja może być oglądana przez Radnych w ich domach. Poza tym Radni mogą zdalnie wyświetlić na swoich urządzeniach widok, który na sesji stacjonarnej był zwyczajowo wyświetlany na projektorach ("/sesja") - uzyskują w ten sposób wgląd "na żywo" w aktywny punkt porządku obrad, aktywne głosowania i ich wyniki.

Dodatkowo sugerujemy, aby przed każdą sesją wygenerować i przekazać nowe poświadczenia umożliwiające Radnym korzystanie z Systemu Rada i jednocześnie branie udziału we wszystkich głosowaniach. Zachęcamy również do bezwzględnego korzystania z połączenia internetowego zabezpieczonego stosownym certyfikatem SSL, gwarantującym wysokie bezpieczeństwo przesyłania danych.

Zdalna obsługa Systemu Rada, również w zakresie zdalnego głosowania, nie jest dodatkowo płatna. Głosowania mogą być przeprowadzane we wszystkich trybach określonych w obowiązujących w Polsce przepisach prawa.

Przeprowadzone głosowania są automatycznie publikowane na portalu informacyjnym Rada dla Mieszkańców i na Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki są prezentowane w przejrzysty sposób. Zestawienie zawiera np. informacje o tym, czy uchwała została podjęta oraz o tym, jak zagłosowali poszczególni Radni (głosowanie imienne).

System Rada umożliwia również dostarczanie dokumentów dla Radnych w formie elektronicznej, bez konieczności ich drukowania i angażowania gońców. Ponadto oferuje możliwość przeprowadzenia zdalnej dyskusji nad procedowanymi dokumentami, w ramach modułu komentowania, który umożliwia każdemu Radnemu wpisanie swojej treści dotyczącej konkretnego dokumentu. Komentarz jest widoczny dla wszystkich innych Radnych, po zalogowaniu się do systemu i wejściu w konkretny dokument, w ramach którego toczy się dyskusja. Nie ma przeszkód, aby dyskusja prowadzona w tej formie nie mogła stać się załącznikiem do protokołu sesji.

Ochrona danych w kontekście nagrywania i transmitowania posiedzeń

Wstęp

PTI - Polska Telewizja Internetowa (tv-polska.eu) to własny kanał telewizyjny w Internecie zarządzany przez Województwo, Gminę, Miasto, Powiat lub Instytucję. Dzięki udostępnianym w ramach platformy usługom i funkcjom (zwanych łącznie "Usługą") użytkownicy na całym świecie mogą oglądać, komentować i udostępniać filmy i inne treści (np. zawarte pod filmami opisy). Platforma pełni również rolę mechanizmu przeznaczonego do realizacji obowiązku ustawowego, polegającemu na udostępnianiu zapisów oraz transmisji obrad rad gmin oraz powiatów. Właścicielem PTI (Polska Telewizja Internetowa) jest Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. - z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin, Polska.

Dostawca usług

Podmiotem dostarczającym Usługę jest Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. - z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin, Polska.

Na podstawie umowy zawartej między Jednostką Samorządu Terytorialnego (Gmina Jastarnia z siedzibą pod adresem: Portowa 24 , 84-140 Jastarnia) a Wytwórnią Telewizyjno-Filmową Alfa Sp. z o.o. (z siedzibą pod adresem: Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin), której przedmiotem jest udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym, posiadającym mechanizm umożliwiający zamieszczanie materiałów filmowych (jak również możliwość przeprowadzania transmisji na żywo, wykorzystując np. mechanizmy YouTube), na kanale Jednostki Samorządu Terytorialnego pod adresem jastarnia.tv-polska.eu mogą być udostępniane treści, takie jak filmy, grafika, zdjęcia, tekst (np. opis, metryczka) i elementy marki (w tym nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub logo) i funkcje interaktywne (np. "Wyślij widokówkę").

Treści te mogą być dostarczone do Usługi i rozpowszechniane przez naszych użytkowników, a Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o., wraz z podmiotami: Vimeo Inc. (z siedzibą pod adresem: 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA) oraz OVH Sp. z o.o. (spółka zależna spółki OVH Groupe SAS, z siedzibą pod adresem: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Polska) zapewnia usługę hostingową dla takich treści.

Usługa transmisji na żywo wykorzystuje mechanizmy YouTube i w tym przypadku podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetwarzanie danych przez portal YouTube odbywa się na podstawie zaakceptowanej podczas tworzenia konta YouTube umowy. Umowa jest dostępna bezpośrednio w serwisie YouTube. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu firmy lub organizacji, potwierdza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu, a podmiot ten akceptuje tę Umowę.

Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego

Dostarczanie materiałów do oferowanej Usługi musi być zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i należy wziąć pod uwagę takie elementy, jak minimalizacja i anonimizacja danych. Szczegółowa informacja na ten temat jest zawarta na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozwinięciem artykułu jest dokument "Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego" opublikowany w sekcji Załączone pliki.

Używanie serwisu YouTube do celu przeprowadzania transmisji obrad rady

Od początku nowej kadencji samorządy zobowiązane są do prowadzenia transmisji i nagrywania obrad organów kolegialnych. Jak przypomina UODO ma to zapewnić każdemu obywatelowi prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej.

W nawiązaniu do podawaniu przez niektóre firmy nieprawdziwych informacji odnośnie legalności przetwarzania danych osobowych przez amerykańskie przedsiębiorstwa informatyczne, np. Google LLC oraz Vimeo Inc. – w kontekście Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) pragniemy poinformować, że przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

Ponadto firma Google w ramach współpracy z Chmurą Krajową (spółki powstałej w 2018 roku w ramach inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju) tworzy w Warszawie Google Cloud Region – pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub technologiczny globalnego dostawcy chmury publicznej. Szczegółowe informacje na temat mieszczącego się w Warszawie data center europe-central2 są dostępne tutaj (zakładka „Europe”, ostatnia kolumna). Prezentację funkcjonalności Chmury Krajowej można zobaczyć tutaj.

Komunikat na temat zgodności z RODO transferu danych do państw trzecich został zamieszczony na stronie UODO (kopia dostępna jest tutaj) - Transfer danych do państw trzecich zgodny z RODO.

Komunikat dotyczący otwarcia regionu Google Cloud Warszawa jest zaś dostępny na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na Google Blog Polska.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 mówi jednoznacznie, iż „zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 w razie braku decyzji Komisji na mocy art. 45 ust. 3 stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane osobowe do państwa trzeciego wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Takie zabezpieczenia można zapewnić za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c).” Wspomniane decyzje Komisji na mocy art. 45. ust.3 pozwoliły na wypracowanie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (Privacy Shield EU – U.S), czyli systemu transgranicznego przepływu danych. Trybunał (wielka izba) wyrokiem z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie C‑311/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court (wysoki trybunał, Irlandia) postanowieniem z dnia 4 maja 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 maja 2018 r., w postępowaniu wydał wyrok (treść dostępna tutaj) stanowiący między innymi iż „Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA jest nieważna.” Mając na uwadze powyższe warto odnieść się do preambuły wspomnianej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r., która stanowi między innymi, iż „decyzje Komisji 2001/497/WE (5) i 2010/87/UE (6) zawierają standardowe klauzule umowne służące ułatwieniu przekazywania danych osobowych przez administratora danych posiadającego jednostkę organizacyjną w Unii administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu mającemu siedzibę w państwie trzecim, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony.” Firma Google, właściciel serwisu YouTube, oprócz siedziby w Mountain View (czyli państwie trzecim niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony) posiada również siedziby z serwerowniami ulokowanymi na terenie Unii Europejskiej – między innymi w Holandii (Eemshaven oraz Middenmeer), Danii (Fredericia), Finlandii (Hamina) i Belgii (St. Ghislain). Więcej informacji na temat lokalizacji centrów danych Firmy Google (w tym YouTube) można pozyskać tutaj. W konsekwencji firma Google zaktualizowała standardowe klauzule umowne, o czym można dowiedzieć się tutaj.

Region Google Cloud Warszawa Chmura KrajowaRegion Google Cloud Warszawa powstał w wyniku współpracy polskich instytucji publicznych ze światowym liderem technologicznym. W 2019 r. Chmura Krajowa, założona przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju nawiązała strategiczne partnerstwo z Google Cloud.

Dobre relacje polsko-amerykańskie mają odzwierciedlenie również w transformacji cyfrowej w naszym kraju. Współpraca instytucji publicznych z Google pokazuje siłę polsko-amerykańskiego sojuszu technologicznego.

Polska jest ważnym miejscem do inwestycji i rozwoju dla Google. W ubiegłym miesiącu Google zapowiedział, że będzie dynamicznie powiększać zlokalizowane w Warszawie biuro inżynieryjne, które już teraz jest największym centrum rozwoju technologii Google Cloud w Europie. W planach jest także rozbudowa biura Google we Wrocławiu, w którym siedzibę będzie miał nowy zespół technologiczny odpowiedzialny za wdrażanie usług chmury obliczeniowej Google dla największych klientów firmy w Polsce i Europie."

Zostawiamy Państwu do interpretacji fakt, iż zarówno Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Sprawiedliwości korzystają właśnie z serwisu YouTube do publikacji swoich materiałów wideo, gdzie wskazane jednostki mają założone oficjalne konta. W opublikowanych materiałach - tak samo jak w materiałach wideo z sesji rad - są widoczne wizerunki osób a także imiona i nazwiska.

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pełny tekst Ustawy

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa

 • §Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
  • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób


 • §Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
  • § w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób


 • §Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiące- go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  • §Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1 musi liczyć co najmniej 1000

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje upraw- nienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 19a. Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 21a. Przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem sejmiku województwa, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący sejmiku województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mo- wa w zdaniu pierwszym.